تفاهمنامه انتقال ریاست ثبت بررسی دارایی های اداره امور و سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری با کمیسیون مبارزه با فساد اداری امضأ گردید


داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و سارنپال عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری به اساس میکانیزم خاص تفاهمنامه انتقال ریاست ثبت و بررسی دارایی های اداره امور و سکرتریت ویژه مبارزه با فساد ادارای را امضأ نمودند.
رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری گفت که ادارات متعدد مانند ریاست ثبت و بررسی دارایی ها، سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری و اداره بازرس در نهاد ریاست جمهوری در بخش مبارزه با فساد اداری فعالیت داشتند که در مرحله نخست پروسه انتقال ریاست ثبت بررسی دارایی ها و سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری به منظور متمرکز ساختن فعالیت های مبارزه با فساد تحت چتر واحد انجام گردید.
آقای فضلی افزود که در اداره ثبت بررسی دارایی ها ظرفیت کافی ایجاد شده و کمیسیون از ظرفیت این ریاست استفاده اعظمی را نماید و همچنان سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در کنار فعالیت های دیگر میکانیزم خوبی را با جامعه جهانی و نهاد های جهانی ایجاد نموده و باید از این ظرفیت ها استفاده صورت گیرد.
رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری ضمن استقبال از پروسه انتقال دو اداره زیر چتر این کمیسیون افزود که مبارزه با فساد اداری کار دشوار، پیچیده و حساس است و یکی از برنامه های این کمیسیون انتقال ادارات موازی می باشد.
آقای نظامی اضافه نمود که از ظرفیت های این ادارات استفاده و سیستم های موجود انکشاف داده خواهد شد.