جلسه هماهنگی به منظور چگونگی پیشرفت کار پروژه‌های تحت استملاک برگزار گردید

 

به منظور تطبیق و تحقق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری در مورد پیشرفت کار پروژه‌های تحت استملاک، همچنان پیشرفت استملاک زمین برای پروژه‌های اداره ملی تنظیم امور آب، جلسۀ از سوی ریاست اقتصاد ملی به رهبری معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و با اشتراک نمایندگان وزارت‌های فواید عامه، شهرسازی و اراضی، اداره ملی تنظیم امور آب و شاروالی کابل برگزار گردید.

داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور از نمایندگان ادارات و وزارت‌ها خواهان ارائه گزارش پیرامون موارد متذکره شده بیان داشت که برای تطبیق این پروژه‌های ملی، هماهنگی میان ادارات تقویت گردد و تلاش صورت گیرد تا راه‌ حل‌های مناسب بخاطر چالش‌های فراروی استملاک، دریافت گردد.

در این جلسه نمایندگان ادارات و وزارت‌های اشتراک کننده، از چگونگی پیشرفت کار و چالش‌های فراروی پروژه‌های تحت استملاک گزارش ارائه کرده بیان داشتند که به منظور رفع این مشکلات تلاش دارند تا مردم و افراد متضرر مسیر این پروژه‌ها را قناعت داده و بدیل مناسب را مطابق قانون و طرزالعمل‌های استملاک به آنان ارائه کنند.

از سوی هم اداره ملی تنظیم امور آب از مشکلات مشابه در این زمینه خبر داده پیشنهاد کردند تا به منظور حل آن، با رهبری ولایات صحبت شود و زمینه تفاهم با مردم از این طریق بزودترین فرصت ممکن فراهم گردد.

در جلسه فیصله صورت گرفت که معاون ریاست عمومی اداره امور به منظور تقویت هماهنگی و تفاهم با مردم و والیان ننگرهار، فاریاب و بادغیس صحبت می‌نماید. همچنان وزارت‌ها و ادارات در یک روز کاری به گونه مفصل از اجراات شان به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در مورد سرک حلقوی کابل گزارش ارائه نمایند.