۱۰۰تن از نمایندگان سکتور خصوصی در برنامه آنلاین دسترسی به فرصت های تدارکاتی اشتراک نمودند

۱۰۰تن از نمایندگان سکتور خصوصی در برنامه آنلاین دسترسی به فرصت های تدارکاتی اشتراک نمودند

آمریت توسعه سیستم تدارکات الکترونکی ریاست تدارکات ملی اداره امور برنامه دسترسی به فرصت های تدارکاتی را به شکل آنلاین برگزار نمود که در این برنامه حدود۱۰۰ تن از نمایندگان سکتور خصوصی، شرکت های داوطلب و قراردادی در مورد سیستم تدارکات الکترونیکی آگاهی و آموزش داده شدند.

در این جلسه امروز سه شنبه (دوم محرم الحرام/19 سرطان) به همکاری اداره معلومات و احصائیه به اشتراک کنندگان در مورد ترجیح تولیدات داخلی و چگونگی استفاده از سیستم ثبت و طبقه بندی شرکت ها معلومات تفصیلی ارائه گردید.

سرعت بخشی پروسه های تدارکاتی، فرصت ایجاد کنسرسیوم ها، تشخیص ظرفیت شرکت ها، ایجاد زمینه رقابت سالم میان شرکت ها، بلند بردن سطح ظرفیت و مسلکی سازی سکتور خصوصی از مزایای مهم سیستم ثبت و طبقه بندی شرکت ها (AVRCS) میباشد که تمام شرکت ها و سکتور خصوصی می توانند از آن بهره مند گردند.

در اخیر برنامه به پرسش های نمایندگان سکتور خصوصی پاسخ های قناعت بخش ارائه گردید و اشتراک کنندگان از تلاش های ریاست تدارکات ملی قدردانی نموده همچنان وعده همکاری نمودند.