یک باب منزل‌ به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

یک باب منزل‌ به مالک اصلی آن تسلیم داده شد
ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان یک باب منزل را در سرک سیزدهم وزیر محمد اکبر خان واقع در ناحیه دهم شهر کابل بعد از بررسی همه‌جانبه به مالک اصلی آن تسلیم نمود.
امروز دوشنبه (دوم محرم الحرام/18سرطان) مولوی لعل محمد منصور، یکی از مسؤولین ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت گفت که به اثر تلاش و بررسی مسؤولین این ریاست و تثبیت اسناد، یک باب منزل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد و این پروسه جریان دارد.
محمد عمر محب زاده فرزند سید محمد علم باشنده اصلی ولایت کابل مالک اصلی منزل مذکور به منظور تسلیم شدن منزل خود از ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت ابراز خرسندی و سپاسگزاری نمود.
ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی با هماهنگی نهادهای مسؤول تلاش کرده است تا حق به حقدار برسد و بعد از حاکمیت دو باره امارت اسلامی افغانستان در حدود ۱۴۶ باب منزل را بررسی نموده و به مالکان اصلی آنها سپرده است.