شاروالی خوست ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر تکمیل نموده است

شاروالی خوست ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر تکمیل نموده است

شاروالی خوست ریاست عمومی انسجام امور شاروالی های ریاست عمومی اداره امور ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر تکمیل و به بهره برداری سپرده است.

نشستی که به همین مناسبت از طرف ریاست شاروالی خوست برگزار شد، قاری بسم الله بلال شاروال این ولایت گفت که اداره شاروالی در همکاری با مؤسسه "یونپس" ۲۸ پروژه را که کوچه و سرک های قریه نیز شامل آن میباشد تکمیل کرده و برای هزاران تن زمینه کار را مساعد ساخته است و مجموعه پروژه های یاد شده با هزینه ۳.۵ میلیون دالر تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

آقای بلال از مؤسسه "یونپس" اظهار قدرانی نموده گفت که، مؤسسه یاد شده باید شاروالی خوست را در پیاده سازی سایر پروژه ها نیز کمک و همکاری نماید.

انجنیر نعمت الله درانی مسؤل مؤسسه یونپس در خوست در مورد پروژه های تازه به تکمیل رسیده معلومات ارایه نموده از مسؤلین شاروالی، وکلای گذر و جوانان اظهار قدردانی کرد، وی در تکمیل پروژه های یاد شده نقش همه را ارزنده خواند.

این نشست با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز شد و با دعای خیر خاتمه یافت.