70 تن کارمند از انستیتوت تدارکات ملی فارغ شدند

70 تن کارمند از انستیتوت تدارکات ملی فارغ شدند

70 تن کارمند و مسؤلین شماری از وزارت ها و ادارات از برنامه آموزشی یک ماهه تدارکاتی، انستیتوت ریاست تدارکات ملی اداره امور فارغ شدند.

در این جلسه رئیس عمومی اداره امور، معاون مالی و اداری، رئیس دفتر و شماری از رئیسان و مسؤلین ریاست عمومی اداره امور نیز اشتراک داشتند.

در این نشست شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور گفت: کارمندانی که در مسلک خویش آموزش بهتر فرا گیرند، در امور حکومت دست آوری بیشتری میداشته باشند و کارکنان مسلکی را امارت اسلامی ارزش می دهد.

نامبرده گفت: به کسی که در نظام مسؤلیت سپرده می شود، باید به منافع ملی متعهد باشد و کسی که در مسؤلیت خویش متعهد و مسلکی باشد نفع آن به نظام و اداره نسبت به دیگران بیشتر می رسد و باعث ترقی و کامیابی نظام می گردد.

قاری عبدالولی صدیقی، رئیس تدارکات ملی اداره امور در سخنان خویش در مورد فعالیت های ریاست تدارکات ملی، دست آورد ها، شفافیت در پروژه ها و صرفه جویی مالی معلومات ارائه نمود و افزود که در یک سال گذشته در برنامه های مختلف انستیتوت تدارکات ملی در حدود 900 تن از مسؤلین و کارمندان در عرصه های مختلف تدارکاتی به شکل حضوری و آنلاین آموزش دیده اند.

همچنان در این جلسه مولوی محمد حنان حقانی، رئیس دفتر ریاست عمومی اداره امور در سخنان خویش ابراز نمود که مسؤلین باید در مسؤلیت خویش متعهد و امین باشند، در وقت رسمیات به خدمت مردم توجه داشته باشند و وقت رسمی را در امور شخصی خویش نگذرانند.

در اخیر این برنامه آموزشی برای مشترکین تصدیق نامه اهداء شد و این مجلس با تلاوت قرآن کریم آغاز شده بود و با دعای خیر به پایان رسید.