جلسه هماهنگی پیرامون اعمار مساجد در شاهراه های بزرگ برگزار شد

جلسه هماهنگی پیرامون اعمار مساجد در شاهراه های بزرگ برگزار شد

جلسه هماهنگی به منظور اعمار مساجد در شاهراه های بزرگ کشور تحت ریاست شیخ الحدیث نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور ا.ا.ا با اشتراک معینان و نمایندگان وزارت های مربوطه جهت تحقق حکم عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی و فیصله کابینه برگزار گردید.

این نشست امروز سه شنبه (19 ذوالقعده/8 جوزا) در مقر ریاست عمومی اداره امور با تلاوت قرآن کریم آغاز شد؛ سپس نمایندگان وزارت های فواید عامه، شهرسازی و مسکن، زراعت، آبیاری و مالداری و حج و اوقاف از آخرین اجراآت خویش مبنی بر چگونگی اعمار مساجد در کشور معلومات ارائه کرده و پیشنهادات خویش را ابراز نمودند.

در این جلسه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مؤظف گردید تا در قسمت تثبیت، تصفیه و پروسه انتقال زمین اقدامات لازم را انجام داده و این روند را تسریع بخشد و والیان ولایات مربوطه در هماهنگی با سایر نهادهای مربوطه پروسه چگونگی اعمار مساجد را تعقیب و نظارت نمایند.

همچنان وزارت شهرسازی و مسکن مؤظف گردید تا در قسمت دیزاین نقشه های مساجد اقدامات لازم را انجام داده، در قسمت توظیف انجنیران در ساحه جهت نظارت از تطبیق اعمار مساجد اقدامات لازم را انجام داده و تمام امور که مربوط این وزارت میگردد تسریع بخشد.

این جلسه با دعای خیر پایان یافت.