یک باب منزل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

یک باب منزل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد
ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان یک باب منزل را که در شهرک شیخ زاهد (عرب ها)، ناحیه پانزدهم شهر کابل موقعیت دارد؛ بعد از بررسی همه‌جانبه به مالک اصلی آن تسلیم نمود.
امروز دوشنبه (13شوال المکرم/سوم ثور) عبدالرشید قانع، یکی از مسؤلینی این ریاست می‌گوید که صاحب این اپارتمان پس از آمدن دوباره امارت اسلامی معلوم نبود و این منزل از طرف ریاست مذکور مهر و لاک شده بود؛ به اثر تلاش و بررسی کارمندان ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین و پس تثبیت آن به مالک اصلی آن تسلیم داده شد.
محمد ظاهر فرزند محمد جمعه، مالک اصلی اپارتمان مذکور به مظور بدست آوردن اپارتمان خویش از مسؤلین ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین اداره امور و وکیل گذر ناحیه پانزدهم اظهار قدردانی نمود.
ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی با هماهنگی نهادهای امنیتی تلاش نموده است تا حق به حقدار برسد و بعد از حاکمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان در حدود 130 باب منزل را بررسی نموده و به مالکان اصلی آنها سپرده است.