طرزالعمل ریاست تعقیب، تعهداد، هدایات، فرامین و احکام را مورد بررسی قرار گرفت

طرزالعمل ریاست تعقیب، تعهداد، هدایات، فرامین و احکام را مورد بررسی قرار گرفت
اعضای کمیته بررسی اسناد تقنینی داخلی اداره امور به رهبری مولوی عبدالباقی منصور، رئیس امور حقوقی، تقنینی و قضائی ریاست عمومی اداره امور طرزالعمل ریاست تعقیب، تعهدات، هدایات، فرامین و احکام را به بحث و بررسی گرفت.

این نشست امروز دو شنبه (اول شعبان المعظم/23 دلو) در تالار ریاست عمومی اداره امور برگزار شد که در آن طرزالعمل ترتیب شده از طرف ریاست تعقیب، تعهدات، هدایات، فرامین و احکام ریاست عمومی اداره امور مورد بررسی قرار گرفته و اشتراک کنندگان در مورد موضوع نظریات همه جانبه ارائه نمودند.

اعضای کمیته در مورد محتوا، عنوان، مقدمه، فصل ها و ماده های طرزالعمل مذکور بحث علمی، حقوقی و بحث همه جانبه نموده؛ نظریات خویش را در روشنایی قانون در تغییر، تبدیل، حذف و ازدیاد شماره از موضوعات ارائه کردند.

در اخیر اعضای کمیته به رهبری مولوی عبدالباقی منصور، رئیس امور حقوقی، تقنینی و قضائی فیصله نمودند که طرزالعمل ریاست تعقیب، تعهدات، هدایات، فرامین و احکام ریاست عمومی اداره امور در یک مقدمه و چهار فصل ترتیب و نظریات اعضای کمیته جهت تکمیل طرزالعمل در جلسه بعدی ارائه شود.

این جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز و دعای خیر پایان یافت