تطبیق واکسین ضد کرونا برای کارمندان اداره امور آغاز شد

تطبیق واکسین ضد کرونا برای کارمندان اداره امور آغاز شد

قرار است با هماهنگی ریاست منابع بشری اداره امور، تیم صحی و تخنیکی واکسیناسیون معافیت کتلوی وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان برای 600 کارکن جدید التقرر اداره امور و کارمندانی که دوز اول و دوم تقویتی را دریافت نکرده اند واکسین ضد کرونا را تطبیق نماید.

امروز شنبه (29 رجب المرجب/21 دلو) برنامه تطبیق واکسین ضد کرونا برای کارمندان ریاست عمومی اداره امور آغاز شد که در آن نیک محمد نیکمل، معاون ریاست منابع بشری اداره امور از تیم تخنیکی معافیت کتلوی وزارت صحت عامه و تطبیق واکسین ضد کرونا برای کارمندان اداره امور استقبال کرده و تأکید نمود که اداره امور آماده هر نوع همکاری برای اجرای تطبیق واکسین ضد کرونا برای کارمندان جدید و کارمندان که نظر به مصروفیت باز مانده اند، می‌باشد.

برنامه تطبیق واکسین ضد کرونا امروز برای کارمندان اداره امور آغاز شد و تا سه روز ادامه خواهد یافت و همچنان مسؤلین واکسیناسیون وزارت صحت عامه گفتند که این واکسین از جمله بهترین واکسین های ضد کرونا است که در بیشتر کشورها تطبیق می‌شود.