جلسه به منظور نصب دروازه های الکترونیکی در چهار دروازه کابل برگزار گردید

جلسه به منظور نصب دروازه های الکترونیکی در چهار دروازه کابل برگزار گردید
نشست هماهنگی به منظور نصب دروازه های الکترونیکی در چهار دروازه کابل و ادامه آن در ولایات امروز پنجشنبه (دوم جمادی الاول-25عقرب) در مقر اداره امور از طرف ریاست تسهیل و سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور با اشتراک نمایندگان وزارت های ترانسپورت و هوانوردی، فواید عامه و مالیه برگزار گردید.

پس تلاوت آیات قرآنکریم، انجنیر احمد ضیاء خالد رئیس تسهیل و سرمایه گذاری اداره امور گفت، هدف از نصب دروازه های الکترونیکی در چهار دروازه کابل، ایجاد شفافیت بیشتر در جمع آوری عواید وزارت های فواید عامه وترانسپورت و هوانوردی می‌باشد.
او همچنان اضافه نمود، این کار باعث جلوگیری از بروکراسی، تامین امنیت بیشتر و سبب حمایت از تجار در قسمت صادرات و واردات آنها میگردد.
در همین حال نمایندگان ادارات مربوطه دیدگاه و نظریات شان تخنیکی و مسلکی شان را در مورد چگونگی کار عملی نصب دروازه های الکترونیکی بیان نموده گفتند، مقرره وزارت ترانسپورت در این مورد پاس گردیده و دروازه های الکترونیکی تحت چتر یک کمپلکس فعالیت خواهد نمود.
در اخیر جلسه فیصله صورت گرفت، جهت کار عملی موضوع یاد شده کمیته متشکل از وزارت های فواید عامه، ترانسپورت و هوانوردی، مالیه، داخله، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی شاروالی کابل و استخبارات ترتیب گردد و کار اول عملی آن را از دروازه شرقی کابل آغاز نماید.
جلسه با دعای خیر به پایان رسید.