چهارمین جلسه کابینه؛ نظر هیئت در مورد حمل وسایط زرهی و اسلحه تائید شد

چهارمین جلسه کابینه؛ نظر هیئت در مورد حمل وسایط زرهی و اسلحه تائید شد
در چهارمین نشست کابینه سال جاری هجری قمری، نظر هیئت مؤظف پیرامون چگونگی حمل وسایط زرهی و اسلحه تائید و هیئت مذکور به منظور ترتیب کارت جواز و صدور آن به ادارات مربوطه مؤظف گردید.
این جلسه به رهبری محترم رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن آخند (13 صفر المظفر/7سنبله) برگزار شد، پس از تلاوت قرآنکریم و سخنان مقدماتی به اساس آجندا بحث صورت گرفت.
در این نشست، به هیئتی تحت ریاست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وظیفه سپرده شد تا پیرامون موضوع سیستم سازی الکترونیکی از جانب وزارت یاد شده و موضوع استفاده آن از جانب تمام ارگان های امارتی را بررسی همه جانبه نموده و نتیجه آن را با مقام عالی ریاست الوزراء شریک نماید.
در جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان طرح توسعه سیستم ثبت و تنظیم مقررات دستگاه های تیلفون همراه تائید گردید.
همچنان، قرارداد خریداری 200 عراده موترسایکل برای شرکت امارتی افغان پست تائید و به وزارت مالیه بخاطری تادیه مبلغ قراداد آن وظیفه سپرده شد.

جلسه کابینه با دعای خیر به پایان رسید