واحد حقوقی ریاست جمهوری

واحد حقوقی ریاست جمهوری

واحد حقوقی ریاست جمهوری
واحد حقوقی ریاست جمهوری در مورد معاهدات و قرارداد های تجارتی و اقتصادی بین المللی به تاسی از فقره 1 ماده 50 و همچنین ماده 142 قانون اساسی افغانستان به منظور تسهیل، انسجام و هماهنگی هر چه بهتر امور حقوقی مرتبط به تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها، معاهدات و قراردادهای تجارتی و اقتصادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کشور ها، سازمان های بین المللی و شرکت های خارجی ایجاد گردیده است.
این واحد دو ریاست دارد:
1. ریاست هماهنگی تعهدات منطقوی و بین المللی؛
2. ریاست انسجام امور حقوقی قرارداد ها و زیر بنا ها.
مکلفیت های اداره
تمامی ادارات و ارگان های دولتی مکلف‌اند که مسوده تفاهم نامه ها، موافقتنامه ها، معاهدات و قرارداد های تجارتی و اقتصادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کشورها، سازمان های بین المللی و شرکت های خارجی را با رعایت احکام اسناد تقنینی نافذه کشور در هماهنگی با واحد حقوقی ریاست جمهوری طی مراحل نمایند.

لینک ویب سایت