د جمهوري ریاست حقوقي واحد

د جمهوري ریاست حقوقي واحد

د جمهوري ریاست حقوقي واحد د اساسي قانون د ۵۰مې مادې د ۱ فقرې په بنسټ او دغه راز د اساسي قانون د ۱۴۲ مادې په بنسټ د نړیوالو معاهداتو او سوداګریزو او اقتصادي تړونونو برخه کې د اسانتیا، له هېوادونو، نړیوالو سازمانونو او بهرنیو شرکتونو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت هوکړه لیکونو، موافقت لیکونو، معاهداتو، سوداګریزو او اقتصادي تړونو د اړوندو حقوقي چارو د ښه انسجام او همغږۍ په موخه جوړ شوی دی.
دغه واحد دوه ریاستونه لري:
1. د سیمه ییزو او نړیوالو تعهداتو د همغږۍ ریاست؛
2. د تړونونو او زیربناوو د حقوقي چارو د انسجام ریاست.
د ادارې مکلفیتونه
ټولې دولتي ادارې او ارګانونه مکلف دي، چې د جمهوري ریاست حقوقي واحد سره په همغږۍ د هېواد د نافذه تقنیني اسنادو د حکمونو په رعایت سره له هېوادونو، نړیوالو سازمانونو او بهرنیو شرکتونو سره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د هوکړه لیکونو، مواففتنامو، معاهداتو او سوداګریزو او اقتصادي تړونونو مسوده طی مراحل کړي.

د ویب سایټ لینک