اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری

اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری

ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ادارۀ میباشدکه در مرحلۀ اول به منظور انسجام و پیشبرد امور مالی، اداری و ارائه خدمات حمایوی به دو نهاد مستقل ریاست جمهوری ا. ا (ریاست عمومی دفتر مقام عالی و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا. ا)، توجه و تمرکز بیشتر این دو نهاد به امور مسلکی، سیاسی و سکتوری شان، جلوگیری از تورم تشکیلاتی جهت صرفه جویی در مصرف بودجه اداره، مدیریت بهتر ملکیت های مربوط به دستگاه ریاست جمهوری ا. ا و تطبیق پروژه های عمرانی در آن ساحات و استفاده موثر از سیستم ها و پروسه های کاری بخش مالی و اداری به یک پخته‌گی نسبی در این بخش (قبلاً معاونیت مالی و اداری) رسیده بود، طی حکم شماره (۳۳۶۹) مؤرخ ۸/۱۲/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری ا. ا با داشتن سقف تشکیلاتی (۱۳۲۴) بست کارکنان منحیث واحد جانبی درجنب تشکیل ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا. ا، ایجاد گردیده است.
بعداً با درنظرداشت تغییرات به میان آمده در دیدگاه، ماموریت، اهداف و مسئولیت های وظیفوی این واحد که بر علاوه وظایف ارائه خدمات حمایوی و تخنیکی به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا. ا، واحد های جانبی آن و ریاست عمومی دفتر مقام عالی مسئولیت انسجام، تنظیم و تطبیق پروژه های بزرگ عمرانی در مرکز و ولایات کشور را نیز به اساس هدایات و احکام مقام عالی عهده دار بوده و به مبنای آن این واحد به اساس فرمان شماره (۳۳۸) مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۷ به نام ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری ا. ا تعدیل عنوان گردید

لینک ویب سایت