اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از شاروالی کابل در نظر دارد، قرارداد پروژه امور ساختمان دو بلاک رهایشی و تجارتی ساحه (91) فامیلی فاز اول (دولات) شاروالی...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد   ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی لات های ذیل قرارداد پر...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد   ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی پروژه تدارک 7 قلم میوه...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد   ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی لات های ذیل قرارداد پر...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه زیر اشتراک نموده ونقل سافت شرطنامه مربوط را در فلش دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب...

معلومات بیشتر