یکشنبه , ۲۴ , قوس , ۱۳۹۸

مصوبات شورای حاکمیت قانون

مصوبه شماره ( ۷ ) سال ۱۳۹۶ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

مصوبه شماره ( ۷ ) سال ۱۳۹۶ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ ششم ماه میزان سال روان در قصر چهار چنار ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه درباره موضوع ذیل مفصلاً بحث صورت گرفت: گزارش در مورد پیشرفت طرح استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری؛ دعوی حقوقی (107) ملیون...

مصوبه شماره ( ۶ ) سال ۱۳۹۶ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

مصوبه شماره ( ۶ ) سال ۱۳۹۶ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ بیست و دو ماه سنبله سال روان در قصر چهار چنار ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه درباره موضوع ذیل مفصلاً بحث صورت گرفت: پلان تطبیق رفع خطرات پیشبینی‌شده سیگار در بخش فساد اداری؛ گزارش وزارت صحت...

مصوبه شماره ( ۱۱ ) سال ۱۳۹۶ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

مصوبه جلسه فوق‌العاده شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ سیزدهم ماه سنبله سال روان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه درباره طرح تدوین ستراتیژی ملی افغانستان برای مبارزه علیه فساد اداری بحث صورت گرفت برای جزئیات بیشتر به فایل ضمیمه شده مراجعه کنید. دانلود: مصوبۀ...

مصوبه شماره ( ۵ ) سال ۱۳۹۶ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

مصوبه شماره ( ۵ ) سال ۱۳۹۶ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ هشت ماه سنبله سال روان در قصر چهار چنار ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه درباره موضوع ذیل مفصلاً بحث صورت گرفت: ضرب مدال به نام علامه فیض محمد کاتب هزاره، تاریخ‌نویس مشهور افغانستان به مناسبت هشتاد...

مصوبه شماره ( ۴ ) سال ۱۳۹۶ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

مصوبه شماره ( ۴ ) سال ۱۳۹۶ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ بیست و پنج ماه اسد سال روان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه درباره موضوع ذیل مفصلاً بحث صورت گرفت:   تعین سرنوشت اداره عالی مبارزه با فساد اداری؛ پیشنهاد ایجاد « کار گروه »...

مصوبۀ شماره (۳) سال ۱۳۹۶ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ یازده ماه اسد سال روان در قصر چاچنار ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه درباره موضوع ذیل مفصلاً بحث صورت گرفت: ارائه گزارش سکرتریت شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به مجلس و...

مصوبۀ شماره (۲) سال ۱۳۹۶ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ چهارده ماه سرطان سال روان در قصر گل‌خانه ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه درباره موضوع ذیل مفصلاً بحث صورت گرفت: تعیین سرنوشت مرکز آموزش حقوقی؛ تعیین سرنوشت محاکم عسکری و اردوی ملی؛ پیشنهاد تفویض صلاحیت...

مصوبۀ شماره (۱) سال ۱۳۹۶ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ اول ماه سرطان سال روان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه درباره موضوع ذیل مفصلاً بحث صورت گرفت: ارائه گزارش سکرتریت شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد؛ ارائه پلان تطبیقی برنامه ملی اصلاحات...

Page 3 of 3 1 2 3

دست آوردها

جوانان