جمعه , ۱۵ , قوس , ۱۳۹۸

ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی

ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی با هدف ارائه خدمات بهینه در حوزه‌های مختلف مربوطه و همچنین انسجام، هماهنگی و پیگیری فعالیت های سکتور های عدلی و قضایی مشتمل بر: ستره محکمه جمهوری ا.ا. وزارت عدلیه، لوی څارنورالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و …، تحت تشکیل معاونیت انسجام امور دولت ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۳ هـ.ش بدین‌سو ایجاد و فعالیت می‌نماید.

بدیهی است این ریاست در مقام استیفای حقوق شهروندان و ادارات دولتی و به عنوان مرکز مطالعاتی و پژوهشی در عرصه‌های فوق، با انجام کارشناسی‌های حقوقی-تخصصی با توسل به توانمندی‌ها و تجارب علمی، عملی و حرفه‌ای (مسلکی) نیروهای مجرب و اعضای حقوقی خویش در چارچوب صلاحیت‌ها و وظایف، مرجع مطمئن و ایمنی سودمند در پاسخ به نیازهای حقوقی شهروندان و نهادهای دولتی در چارچوب موازین قانونی داخلی و بین‌المللی خواهد بود.

قابل یادآوری است که این ریاست در گذشته ذیل نام ریاست حراست از قانون فعالیت داشته است.

این ریاست با توجه به دیدگاه و زمینه فعالیت خویش، وظایف اساسی ذیل را در راستای حصول اطمینان از تطبیق قانونیت و مؤثریت در طی مراحل اسناد سکتور عدلی و قضایی و اعمال احکام و فرامین صادره مقام ریاست جمهوری ا.ا. به انجام می‌رساند:

 • بررسی، ارزیابی، تحلیل، تکمیل و طی مراحل پالیسی‌ها و ارائه مشوره‌های مسلکی لازم به ستره محکمه، وزارت عدلیه، لوی‌څارنوالی، ارگانهای عدلی و قضایی سکتورهای نظامی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و ادارات مربوط به مبارزه با فساد اداری؛

 • مدیریت درست روند مطالعه، تحلیل و بررسی اسناد و پیشنهادات ارسالی وزارت‌ها و ادارات دولتی در رابطه به موضوعات مربوط به ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی؛

 • مدیریت امور ترتیب و ارائه یادداشت‌های تحلیلی در مورد اسناد، پیشنهادات و موضوعات حقوقی، تقنینی و قضایی واصله از ادارات، اشخاص حقیقی و حکمی که ایجاب غور و بررسی در جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری و یا کمیته‌های فرعی آن را می‌نماید؛

 • تامین سرعت و شفافیت پروسۀ مطالعه، تحلیل و بررسی عرایض و شکایات اشخاص حقیقی و حکمی مربوط به لایحۀ وظایف ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی و تنظیم اجراات قانونی پیرامون آن؛

 • تسوید و تدقیق طرح‌های فرامین و احکام مقام ریاست ج.ا.ا. مربوط به امور حقوقی، تقنینی و قضایی؛

 • تسوید، ترتیب اسناد و تنظیم امور جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری و پیشبرد امور سکرتریت آن؛

 • تسوید، ترتیب اسناد و تنظیم امور جلسات کمیته عدلی و قضایی و پیشبرد امور سکرتریت آن؛

 • تسوید، ترتیب اسناد و تنظیم امور جلسات کمیته قوانین و پیشبرد امور سکرتریت آن؛

 • تسوید، ترتیب اسناد و تنظیم امور جلسات کمیته مبارزه علیه فساد اداری و پیشبرد امور سکرتریت آن؛

 • بررسی، ارزیابی، تکمیل و طی مراحل پالیسی‌ های ارگان‌های عدلی و قضایی؛

 • تدویر جلسات مشورتی با نمایندگان وزارت عدلیه، دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی و سایر ادارات ذیربط، در رابطه به روند توشیح طرح‌های قوانین و معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی؛

 • اشتراک در تکمیل جوانب حقوقی اسناد قابل ارایه به جلسات کابینه، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری؛

 • تدویر جلسات کاری با مراجع ذیربط بمنظور حل مشکلات مربوط؛

 • تدقیق و طی مراحل به موقع طرح‌های اسناد تقنینی؛

 • ارائه یادداشت های تحلیلی در رابطه به موضوعات حقوقی، تقنینی و قضایی به مقامات ذیصلاح.

 فعالیت‌های عمدۀ این ریاست:

 • کارشناسی عرایض حقوقی و رسیدگی به شکایات واصله؛

 • کارشناسی پیشنهادات مربوط به ادارات سکتور های عدلی و قضایی؛

 • تسهیل امور تدویر جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری؛

 • تسهیل امور تدویر جلسات کمیتۀ قوانین؛

 • تسهیل امور تدویر جلسات کمیتۀ عدلی و قضایی؛

 • تسهیل امور تدویر جلسات کمیتۀ مبارزه علیه فساد اداری؛

 • ترتیب مسودۀ فرامین و احکام مقام عالی ریاست جمهوری، در امور حقوقی و عدلی وقضایی

 • طی مراحل طرح‌های قوانین و سایر اسناد تقنینی؛

 • ارایه مشوره‌های لازم در امور حقوقی به مقام عالی ریاست جمهوری.

دست آوردها

جوانان