جمعه , ۱ , قوس , ۱۳۹۸

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

گرچه اداره و اصلاح اداره از بدو پیدایش بشریت بمنظور تحقق بهتر اهداف اقتصادی و اجتماعی سازمانهای بشری موجود بوده، ولی به مفهوم معاصر، اصلاح در ساختار اقتصادی و سازمانی و بخصوص تطبیق روش های مدیریت معاصر از سکتور خصوصی در اداره عامه و منابع بشری، تعریف مجدد نقش دولت و نظام اداری دولتی در نطام تولیدی و بهبود موثریت و کارآیی سیستم اداری و رفع مشکلات مدیریتی در اداره عامه در ا فغانستان سابقه طولانی ندارد.

اصلاح اداره عامه یا PAR عبارت از مجموعه از پروگرام ها و پروژه هایست تا با تطبیق شان بتواند مشکلات موجود اداره عامه را حل و در نتیجه یک اداره سالم، کارآ، موثر و حسابده و شفاف را ایجاد نماید.

با در نظرداشت اینکه از یکطرف در نظام اداری افغانستان در دوران بیشتر از یک قرن با وجود تغییرات درنظام های سیاسی اداری تغییرات متناسب با تقاضای شرایط سیاسی و علوم معاصر مدیریتی و تکنالوژی ایجاد نشده بود، از طرف دیگر دوران سی سال جنگ و مقاومت و جنگ های مدنی سال های اخیر بنیان های اساسی نظام اداری موجود را نیز فلج نمود.

درکنفرانس بن جز پروسه دولت سازی، اصلاح نظام اداری مطرح بود که باید کمیسیون اداره ملکی قوی که بتواند پروسه استخدام تمام کارکنان دولتی را از طریق بررسی سلوکی و ظرفیتی بعهده داشته و افراد مجرب و متعهد را در نظام اداری با ساختار متناسب با وظایف اساسی دولت و نظام اداری در شرایط معاصر گزینش و استخدام نماید.

در نتیجه پروسه دولت سازی و روند سیاسی و با در نظر داشت محدودیت های ظرفیتی و اراده سیاسی غرض تحقق اهداف ساختن یک سیستم اداری معاصر در روشنایی توافقات بن کمیسیون اداره ملکی با مسئولیت های وسیعتر بنام کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در سال ۱۳۸۱ حسب فرمان ۲۵۷ مورخ ۲-۳-۱۳۸۱ ایجاد و بعداً ذریعه فرمان شماره ۲۵ مورخ ۲۰-۳-۱۳۸۲ بنام کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مسمی شد.

نظام اداری سیاسی یا نظام اداره عامه ضعیف که بیشتر از یک قرن بدون تغییر حفظ شده و میراث بی عدالتی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و اداری بوده، سه دهه جنگ و ناامنی متواتر آنرا ضعیفتر ساخته است. مزید بر آن فاصله از کاروان پیشرفت مدیریت معاصر و تکنالوژی معلوماتی از طرف دیگر زمینه آنرا مساعد ساخته است که یک اداره عامه بسیار ناکارآ در مقایسه با شرایط جدید بوجود آید که ضرورت بازنگری جدی در سازماندهی و ساختار تشکیلاتی، پروسه های کاری و قوانین و مقررات کاری، کادری، اداری و ارتقای ظرفیتی مدیریت منابع بشری و تخصصی در روشنایی شرایط جدید را خواهان بود.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با ظرفیت محدود و تجربه نا کافی و شرایط سیال سیاسی و درک و پذیرش محدود اصلاحات در اسد سال ۱۳۸۲ بکار آغاز و اولین برنامه اصلاحی را طی یک پلان عاجل دو ساله آغاز نمود.

پلان ستراتیک کمیسیون در سال ۱۳۸۲ – ۱۳۸۴ روی اهداف هفت گانه ذیل استوار بود:

– ایجاد یک چارچوب قانونی جدید برای سیستم خدمات ملکی افغانستان

– مدیریت بهتر منابع بشری

– ساده سازی روند کاری و اجراآت در ادارات و تعمیم آن

– تنظیم پالیسی ها و اجراآت دستگاه مرکزی دولت

– موثر ساختن اداره

– بهبود زیر بنای فزیکی

اصلاحات اداری: شامل اصلاح ماشینری حکومت یا اصلاح و بازساختاری وزارت ها و ادارات و اصلاحات در ولایات که شامل تقویت دفاتر والیان و دفاتر حوزوی کمیسیون و اصلاحات در واحد های دومی وزارت ها میباشد.

پاداش و منافع: که در برگیرنده سیستم جدید معاشات و همچنان ستراتیژی آموزش مجدد، استخدام مجدد و دادن مهارت مجدد و پالیسی های انفصال و تقاعد میباشد.

مدیریت خدمات عامه: شامل انکشاف چارچوب قوانین، مقررات، پروسیجر ها و رهنمود های جدید اداری وسیستم های جدید مدیریت منابع بشری میباشد.

تضمین و گسترش استخدام رقابتی: شامل انکشاف چارچوب قانونی و طرزالعمل های اجرایی، آموزش کارکنان منابع بشری در وزارت ها، ایجاد میکانیزم های ارزیابی اجراآت، و طرح برنامه ها و پالیسی های معین برای افزایش مشارکت زنان.

ارتقای ظرفیت: شامل طرح یک پروگرام جامع برای آموزش و ارتقای مهارت های کارکنان خدمات ملکی، ایجاد انستیتوت خدمات ملکی، مدیریت همکاری های تخنیکی بمنظور ارتقای مهارت های مشاورین به کارکنان خدمات ملکی، وارد ساختن موقتی ظرفیت از طریق برنامه های استخدام جانبی چون AEP و LEP تامین عدالت اداری که شامل رسیده گی به شکایات نا ملایمات اداری در وزارت ها و ادارت بود. داد خواهی اداری و نظازت از تطبیق قانون خدمات ملکی، قانون کار و طرزالعمل استخدام سبب میگردد تا عدالت اداری تأمین و شفافیت اجراآت در ادارات نهادینه گردد.

البته با تطبیق ستراتیژی دوم و یا برنامه PAR دست آوردهای چون نهایی ساختن قانون خدمات ملکی، نهایی ساختن طرح سیستم جدید هشت رتبه ای، تطبیق اصلاحات در اضافه تر از ۹۰ فیصد ادارات خدمات ملکی، تطبیق اصلاحات در ولایات و واحد های دومی تعدادی از وزارت ها،ایجاد انستیتوت خدمات ملکی، ترتیب کتاب رهنمای منابع بشری و طرزالعمل اجرایی برای مقام ولایت ها و ولسوالی ها، تطبیق موفقانه برنامه های LEP ،AEP و طرح و اجرایی کردن برنامه های مربیت و مشاوریت و MCP و آیجاد مراکز آموزشی و آموزش اضافه تر از ۱۰۰۰۰ کارکنان خدمات ملکی در عرصه متفاوت و آموزش رهبریت ارشد اضافه تر از ۵۰۰ کارکنان عالیرتبه میباشد ولی ازینکه مشکلات نهایت عمیق اند، بناً آوردن اصلاحات تلاش های متواتر را نیاز دارد.

دیدگاه

ایجاد اداره قانونمند، حسابده، شفاف، قابل اعتماد و متوازن جنسیتی با قابلیت و ظرفیت عرضه خدمات مثمر و موثر به مردم افغانستان.

ماموریت

رهبری، تنظیم و تسهیل پروسه اصلاحات، ارتقای ظرفیت و آموزش برای بهبود اجراآت غرض ارایه خدمات با کیفیت برای مردم افغانستان.

http://iarcsc.gov.af/

دست آوردها

جوانان