جمعه , ۱ , قوس , ۱۳۹۸

کمیسیون مستقل حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی حقوق بشر است که بتاریخ ۱۶ جوزا ۱۳۸۱ بر اساس توافقنامه بن و فرمان رئیس‌ جمهور افغانستان تشکیل گردید و سپس در سال ۱۳۸۲ با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در ماده ۵۸ به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، تسجیل و مبنای قانونی یافت.

ماده ۵۸ قانون اساسی چنین حکم می‌نماید:

هرشخص می‌تواند در صورت نقض حقوق بشری خود به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می‌تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن‌ها مساعدت نماید.

قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون در سال ۱۳۸۴ در ۴ فصل و ۳۵ ماده توسط رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردید. بر این اساس کمیسیون دارای ۹ عضو می‌باشد که هر کدام به نام کمیشنر یاد می‌گردند و برای پنج سال از سوی رئیس‌ جمهور تعیین می‌گردد. رئیس کمیسیون از میان اعضا از طرف رئیس‌ جمهور تعیین می‌گردد. کمیسیون دارای یک معاون بوده که از میان اعضای آن توسط خود آنها انتخاب می‌گردد. اعضای فعلی کمیسیون قرار ذیل است:

 1. داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون

 2. محمد فرید حمیدی، عضو و معاون کمیسیون

 3. داکتر ثریا صبحرنگ، عضو

 4. احمد ضیا لنگری، عضو

 5. سترجنرال ایوب اصیل، عضو

 6. مولوی عبدالرحمن هوتک، عضو

 7. حوا علم نورستانی، عضو

 8. قدریه یزدانپرست، عضو

 9. وحیدالدین ارغون، عضو

همچنان کمیسیون به منظور پیشبرد امور اداری، دارای دارالانشاء می‌باشد که در رأس آن رئیس اجرائیوی قرار دارد. محترم محمد موسی محمودی رئیس اجرائیه فعلی کمیسیون است.

اهداف کمیسیون:

کمیسیون به منظور تحقق اهداف ذیل فعالیت می‌نماید.

 1. نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور.

 2. تعمیم و حمایت از حقوق بشر.

 3. نظارت بر وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی‌های بشری.

 4. بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر.

 5. اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور.

http://www.aihrc.org.af

دست آوردها

جوانان