# نوم د دندې موقف فایل
1 الحاج حضرت علی د ولسي جرګې غړی
2 وږمه ساپۍ د ولسي جرګې غړې
3 هما سلطاني د ولسي جرګې غړې
4 نظیفه یوسفي بیک د ولسي جرګې غړې
5 نظیفه ذکي د ولسي جرګې غړې
6 ناهید احمد فرید د ولسي جرګې غړې
7 نادرخان کتوازی د ولسي جرګې غړی
8 میرویس یاسیني د ولسي جرګې غړی
9 ملالۍ اسحاقزی د ولسي جرګې غړې
10 محمد مهدي راسخ د ولسي جرګې غړی