جلسه نوزدهم کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه نوزدهم کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه نوزدهم کابینه امارت اسلامی به ریاست ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء و با حضور معاونین ریاسة الوزراء و سرپرست وزیران برگزار گردید.
جلسه با تلاوت چند آیت مبارک قرآن کریم آغاز گردیده و سپس رئیس الوزراء جلسه را با چند جمله افتتاحیه شروع نموده و بعدأ مطابق اجندا راجع به موضوعات بحث آغاز گردید.
کابینه طرح هیأت موظف شده را در مورد ارزیابی و تثبیت رتبه فارغان مدرسه های دینی تصویب نمود. همچنان هیأت بلند رتبه به رهبری شیخ فرید الدین محمود رئیس اکادمی علوم بخاطر منظوری تشکیل و ارزیابی نصاب ریاست های دعوت و ارشاد تعین گردید.
در جلسه، درخواست وزارت معادن و پترولیم بخاطر داوطلبی فروش گازCNG تصویب گردیده و به کمیسیون اقتصادی وظیفه سپرده شد تا چگونگی و شرایط قرارداد های شرکت های خارجی که خواهان سرمایه گذاری در این بخش هستند را بگونه همه جانبه بررسی نموده و نظر خویش را در جلسه کابینه ارایه نماید.
نشست کابینه در مورد مسیر و سروی زمین پروژه خط آهن اوزبیکستان- پشاور نیز بحث فیصله صورت گرفت تا کار عملی این پروژه در آینده نزدیک آغار گردد.
مجلس کابینه یونیفورم انتخاب شده پولیس از طرف وزارت داخله را با اندک تغییر معمولی تصویب نمود. در همین حال برای هیأت به رهبری مولوی عبدالسلام حنفی وظیفه سپرده شد که موضوع قرضداری های ادارات دولتی از شرکت برشنا، افغان پُست، افغان تلیکام و دیگر شرکت ها را بررسی نموده و راه حل آنرا به مجلس کابینه پیشنهاد نماید.
در جلسه کابینه در مورد شماری دیگر از موضوعات اقتصادی و اجتماعی بحث و تصمیم گرفته شد و جلسه با دعای خیر به پایان رسید.