جلسه کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه کابینه امارت اسلامی به ریاست ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء و با اشتراک تمام مسئولین وزارت ها و ادارات مستقل دایر گردید.
جلسه به تلاوت آیات مبارک قرآن کریم آغاز و سپس روی موضوعات مختلف بحث و تصامیم لازم گرفته شد.
مشخص شدن سال مالی و بررسی طرح بودجه ضمیموی که از طرف وزارت مالیه آماده شده بود، از جمله موضوعات مهم اجندا جلسه کابینه بودند.
بر اساس تصمیم جلسه کابینه، تغیر سال مالی از ماه جدی هجری شمسی به تاریخ اول حمل سال هجری شمسی از طرف جلسه کابینه تصویب شد. طرح بودجه ضمیموی سه ماه (جدی، دلو، حوت) سال 1400 هجری شمسی بدون کدام تغیر و تبدیل از طرف جلسه کابینه تصویب شد. قابل یادآوری است که پس از چندین دهه، برای نخستین بار بودجه کشور بدون کمک های خارجی بر اساس امکانات داخلی تهیه می شود.
کابينه فیصله نمود که واردات تیل و گاز بی کیفیت، کود کیمیاوی و دیگر مواد غیر معیاری بگونه مطلق ممنوع است. اگر از این به بعد، هر شخص مواد غیر معیاری را به افغانستان وارد نماید با برخورد جدی مواجه خواهد شد.
به منظور بررسی بهتر و حل مشکلات تجمع تانکر های تیل در بنادر و واردات مواد بی کیفیت هیأت بلند رتبه مؤظف گردید که به بنادر سفر نماید.
همچنان گزارش کاری کمیسیون تنظیم تشکیلات و فیصله های که در مورد یک تعداد از ادارات صورت گرفته بود به جلسه کابینه ارایه گردیده که بعد از تغییرات اندک از سوی جلسه تصویب شد.
جلسه کابینه در مورد مسایل مهم دیگر نیز بحث و تصیم گرفتند و جلسه با دعای خیر به پایان رسید.

۷/۶/۱۴۴۳ هـ ق
۲۰/۱۰/۱۴۰۰ هـ ش