جلسه کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه کابینه امارت اسلامی به ریاست ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء برگزار گردید.
جلسه با آیات مبارک قرآن پاک برگزار شد. در جلسه گزاش کاری چند اداره و هیأت ارایه شده و راجع به موضوعات مختلف بحث و تصامیم لازم اتخاذ گردید.
به منظور ارزیابی وضعیت و توجه به زندانیان و توقیف شده ها، به ادارات مربوطه حکم شد که زندانیان از وقت معینه آن بیشتر در زندانها نمانند و باید دوسیه شان به محاکم راجع شود. همچنان نیاز های شان برآورده و حقوق شان رعایت شود.
به هیأت متشکل از وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات به رهبری ستره محکمه وظیفه سپرده شد که به تمام دوسیه های زندانیان حقوقی و جنایی بی سرنوشت را در روشنایی شریعت بررسی نموده و اقدامات لازم را برای سرنوشت شان انجام دهد.
به منظور تثبیت و بررسی خانه ها و وسایط که مربوط به مقامات قبلی بوده و یا مالکان شان مشخص نیستند، کمیسیون به رهبری مولوی عبدالسلام حقانی رئیس عمومی اداره عملیاتی و حمایوی اداره امور به عضویت نمایندگان وزارت های دفاع و داخله و ریاست استخبارات، شاورالی و سمع شکایات تشکیل گردید. اینها در مورد خانه ها و وسایط مذکور، بررسی دقیق نموده و به مالکان شان می سپارند.
نظر و طرح هیأت تعیین شده به منظور جلوگیری از قطع جنگلات تائید شد و هیأت مؤظف گردیده که به منظور آغاز کار عملی به ولایات سفر نمایند و از قطع شدن جنگلات جلوگیری کند. همچنان استفاده از آره برقی بخاطر قطع جنگلات و درخت ها بطور مطلق منع گردید و عاملین آن را قابل مجازات دانسته شد.
در نشست کابینه در مورد قرارداد اپتا، ارزیابی آسناد فارغان مدارس و دیگر موضوعات مهم بحث و تصامیم صورت گرفت.