اعضای نهاد مدنی محور فکری با رئیس عمومی اداره امور دیدار کردند

اعضای نهاد مدنی محور فکری با رئیس عمومی اداره امور دیدار کردند


اعضای نهاد مدنی محور فکری با داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، در مورد مذاکرات صلح، حقوق زنان، جوانان و حفاظت از دستاورد های چند سال گذشته و نظام جمهوریت، خواست های شان را شریک کردند.
ابتدای اعضای نهاد مدنی محور فکری، ضمن استقبال از اقدامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تامین صلح دایمی در کشور، خواهان افزایش نقش جوانان و زنان در پروسه صلح شدند.
اعضای محور گفتند، صلح آرزوی هر افغان است، صلح که به رهبری و مالکیت افغان ها باشد، این محور در شمار از ولایات با جوانان، بزرگان قومی و چهره های مطرح، حرکتِ را بخاطر حمایت از منافع ملی و نظام جمهوریت، آغاز کرده اند.
داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ضمن استماع بحث های اعضای نهاد مدنی محور فکری، دیدگاه جلالتمآب رئیس جمهور را در مورد پیشرفت و حمایت از نسل جوان ارائه کرد.
آقای فضلی گفت: جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر آمدن صلح متعهد است، صلح که حقوق تمام اتباع افغانستان در آن محفوظ باشد و ثبات دایمی را تضمین کند.
رئیس عمومی اداره امور گفت، در پروسه صلح مشوره جوانان و زنان حیاتی میباشد و رهبری دولت در پروسه های بزرگ به حضور جوانان اولویت میدهد.