اولین جلسۀ هماهنگی تعقیب تعهدات کنفرانس جنیوا با سفرای کشورهای کمک کنند برگزار گردید

اولین جلسۀ هماهنگی تعقیب تعهدات کنفرانس جنیوا با سفرای کشورهای کمک کنند برگزار گردید

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و سرپرست وزارت مالیه ظهر امروز در اولین جلسۀ هماهنگی تعقیب تعهدات جنیوا با سفرای کشورها و نمایندگان نهادهای کمک کننده اشتراک کردند.
در این جلسه رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، بیان داشت که هدف اساسی این نشست حصول اطمینان کشورهای کمک کننده از تطبیق تعهدات کنفرانس جنیوا در زمان معینه، می باشد. وی افزود که حکومت افغانستان مطابق یک جدول زمانی مشخص عمل کرده است که گزارش ربع اول سال جاری میلادی از تطبیق این تعهدات، در روزهای آینده با جامعه جهانی و رسانه شریک می شود.
همچنان در این نشست، سند طرزالعمل تعقیب تطبیق تعهدات کنفرانس جنیوا که از سوی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تائید گردیده است، با سفرا و نمایندگان نهادهای کمک کننده شریک ساخته شد.