رئیس عمومی اداره امور با رهبری د افغانستان برشنا شرکت دیدار نمود

رئیس عمومی اداره امور با رهبری د افغانستان برشنا شرکت دیدار نمود

به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری جلسۀ به ریاست داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری به منظور رسیدگی و تنظیم برق پارک های صنعتی با رهبری د افغانستان برشنا شرکت برگزار گردید.

در این جلسه تصمیم بر آن شد که در طول سه ماه آینده برق پارک های صنعتی کابل از 40 کیلو وات به 60 کیلوات بالا برده شود.

در دیدار تصمیم بر آن شد که به منظور رفع کمبود برق در پارک های صنعتی ولایات، تیم فنی هر دو اداره به گونه منظم کار نموده و مشکلات موجود در این بخش را رفع خواهند کرد.