جلسۀ به منظور تعقیب مصوبه جلسه کابینه برگزار شد


به منظور تعقیب فیصله شماره 35 سال 1399 جلسه کابینه کشور در مورد ترتیب مینو های غذایی قطعات دفاعی و امنیتی، پرورشگاه ها، لیلیه ها و دیگر بخش ها؛ جلسۀ از طرف ریاست انسجام امور کابینه اداره امور ریاست جمهوری با حضور داشت نمایندگان وزارت های دفاع ملی، امور داخله، کار و امور اجتماعی، تحصیلات عالی، معارف، امور زنان، صحت عامه، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره ملی غذا و دوا و اداره تعلیمات تخنیکی، جلسۀ هماهنگی برگزار شد.
وحید حلیم یار رئیس انسجام امور کابینه اداره امور ریاست جمهوری در مورد فیصله مصوبه شماره 35 سال 1399 معلومات ارایه نموده افزود هدف اصلی از این فیصله، تهیه و توزیع مواد غذایی سالم می باشد. همچنان نمایندگان وزارت ها و ادارات ذیربط؛ دیدگاه ها، نظریات و مشکلات خویش را در مورد تطبیق این مصوبه شریک نمودند.
در اخیر تصمیم برآن شد که تمام ادارات مینوی غذایی خویش را هر چه عاجل با وزارت صحت عامه شریک نموده تا وزارت صحت عامه مشوره تخصصی خویش را در هماهنگی با اداره ملی غذا و دوا، در مورد مینوهای غذایی، ارایه نمایند.
همچنان وزارت صحت عامه موظف گردید که برای بخش های مربوط وزارت ها و ادارات، برنامه های آموزشی در قسمت چگونگی تهیه مینوی غذایی سالم و با در نظر داشت ارزش غذایی دایر نماید.