رئیس عمومی اداره امور با سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در مورد گفتگو های صلح کشور بحث نمود


داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با آقای اندریس وان برنت سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در مورد گفتگو های صلح کشور بحث نمود.
همچنان هر دو جانت در مورد همکاری اتحادیه اروپا و نقش این اتحادیه در پروسه صلح نیز گفتگو کردند.