بحث ملی ورثه شهدای نظامی و ملکی کشور به میزبانی اداره امور با حضور داشت جلالتمآب رئیس جهمور برگزار شد

بحث ملی ورثه شهدای نظامی و ملکی کشور به میزبانی اداره امور با حضور داشت جلالتمآب رئیس جهمور برگزار شد


بر اساس هدایت جلالتمآب رئیس جمهور، بحث ملی ورثه شهدای نظامی و ملکی کشور از طرف ریاست عمومی اداره امور در قصر سلام خانه برگزار و نتایج آن در حضور داشت جلالتمآب رئیس جمهور و رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری اعلان گردید.
در این بحث حدود هشت صد تن از ورثه شهدای نظامی و ملکی کشور که شامل، زنان، جوانان و خانواده های ورثه شهدا می شدند از سراسر کشور در دوازه کمیته کاری در مورد صلح، دولت سازی و بازار سازی بحث نمودند.
سپس نمایندگان گروپ ها نتیجه بحث ها، مشکلات و پیشنهادات خویش را با جلالتمآب رئیس جمهور شریک کرده خواهان صلح دایمی، توجه به وارثین شهدای کشور، دفاع و حافظت از نظام جمهوریت، دولت سازی، مدیریت آب ها و عواید، بازار سازی و انتقال قدرت از طریق انتخابات شده و حمایت خویش را از برنامه ها و تصامیم دولت در مورد صلح اعلان کردند.
داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با قدردانی از نظریات ورثه شهدای نظامی و ملکی کشور گفت که نظریات آنان همه شمول، ملی و غیر انفرادی مطرح شده که در آن آینده نگری وضاحت دارد.
جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با ابراز تشکری از رهبری اداره امور بخاطر برگزاری این برنامه گفت که نتیجه قربانی فرزندان شما است که ما در اینجا حضور داریم.
جلالتمآب رئیس جمهور با بیان دیدگاه شان در مورد محورهای این بحث افزود: به منظور جذب کدر های تعلیم یافته ورثه شهدای نظامی و ملکی کشور، رئیس عمومی اداره امور پلان عملِ را در همکاری با سایر ادارات ترتیب دهند تا در جلسه کابینه روی آن بحث شده و مورد تایید قرار گیرد.
همچنان وی به ورثه شهدا وعده سپرد که در روز های اول سال 1400 ده هزار نمره زمین در یازده ولایت کشور به وارثین شهدا توزیع خواهد شد. جلالتمآب رئیس جمهور در ادامه صحبت هایش گفت که دولت و ملت مدیون شماست، حق شما است که حق تان در هر نوع صلح که آمدنی است، محفوظ باشد.