رئیس عمومی اداره امور با وزیر دولت در امور شهدا و معلولین دیدار نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری به آقای لعل الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری دیدار نمود.

در این دیدار پیرامون رسیده گی به موقع به امورات ورثه شهدا و معلولین بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور تاکید نمود که برای رسیدن به اهداف بزرگ این وزارت به هماهنگی بیشتر ضرورت است.