رئیس عمومی اداره امور با شارژدافر سفارت انگلستان مقیم کابل ملاقات نمود


داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با آقای آنفوکلود شارژدافیر سفارت انگلستان در کابل ملاقات نمود. هر دو جانب در مورد برنامه های حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد و میکانیزم تعقیبی تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس جنیوا بحث و تبادل نظر نمودند.
همچنان شارژدافیر انگلستان نگرانی خود را از قتل های هدفمند در کشور ابراز نموده و این عمل را محکوم نمود.