جلسۀ هماهنگی به منظور توزیع جواز پروژه فایبر نوری به سکتور خصوصی مطابق اصول مشارکت عامه و خصوصی برگزار شد

 

جلسۀ هماهنگی به منظور توزیع جواز پروژه فایبر نوری به سکتور خصوصی مطابق اصول مشارکت عامه و خصوصی از جانب ریاست مشارکت عامه و خصوصی واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری با حضور داشت نمایندگان وزارت مخابرات، اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا)، افغان تلیکام و فدراسیون اتاق ها برگزار شد.

در این جلسه مسوولین ریاست عامه و خصوصی واحد تسهیل سرمایه گذاری گفتند که به منظور بالا رفتن کیفیت خدمات انترنیتی و مناسب شدن قیمت آن، بالا رفتن رضایت مردم و سرتاسری شدن خدمات در نظر دارند که قرارداد های مربوطه را زیر چتر واحد بگونه مشارکتی و جوابگو برای کمپنی های دارای جواز بسپارند.

همچنان اشتراک کننده گان جلسه نظریات و پیشنهادات خویش را ارایه نموده و تاکید کردند که بر اساس قانون، توزیع جواز پروژه فایبر نوری مسوولیت اداره اترا می باشد ولی بخاطر شفافیت و رضایت سرتاسری شدن از خدمات، نظارت جدی از فعالیت های کمپنی های عرضه کننده نماید.

در اخیر جلسه تصمیم بر آن شد که ریاست مشارکت عامه و خصوصی اسناد آماده کرده خویش را با ادارات ذیربط شریک نموده تا نظریات خویش را بگونه کتبی ارایه تا در قدم های بعدی از آن استفاده شود.