جلسه هماهنگی به منظور صدور پلیت و جواز سیر به موتر های برقی شرکت تولیدی امین نور برگزار شد


جلسه هماهنگی به منظور تطبیق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری در مورد صدور پلیت و جواز سیر به موتر های برقی شرکت تولیدی امین نور از سوی ریاست حمایت از سرمایه گذاری واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار شد.

نمایندگان وزارت های تجارت و صنعت، مالیه، عدلیه، ریاست ترافیک و اداره ملی نورم ستندرد نظریات شان را در مورد چگونگی تولید موترهای برقی شرکت تولیدی امین نور ارائه کرده، بیان داشتند که بعد از طی مراحل و ارزیابی های تخنیکی، این ادارات آماده هستند تا مرحله پلیت و صدور جواز سیر با این شرکت همکاری نمایند.

در این جلسه فیصله صورت گرفت تا بخاطر نظریات تخنیکی ادارات اشتراک کننده، شرکت تولیدی موتر های برقی امین نور از سوی این ادارات فعالیت آنان بررسی شده و بعد از آن زمینه صدور پلیت و جواز سیر مساعد گردد.