تست ویروس کرونا در کشور بیشتر می شود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری جلسه تخنیکی را در مورد بیشتر ساختن تست های ویروس کرونا با داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور و شماری از کارشناسان این وزارت برگزار نمود.

در این جلسه در مورد تهدید ویروس کرونا و آماده گی های حکومت برای مبارزه با این ویروس بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در اخیر این جلسه تخنیکی تصمیم گرفته شد که تا چند روز آینده تست های ویروس کرونا در سراسر کشور بیشتر خواهد شد.