سمینار ارتقای ظرفیت سه روزه در پکتیا آغاز شد

سمینار ارتقای ظرفیت سه روزه در پکتیا آغاز شد

سمینار ارتقای ظرفیت سه روزه تحت عنوان "شورا و نشست" برای روئسا، آمرین و کارمندان ادارات خدمات ملکی ولایت پکتیا از طرف اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور برگزار گردید.

در آغاز سمینار، مفتی شهزادنور راشد رئیس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که، اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی افراد واجد شرایط و مسلکی را از طریق امتحانات الکترونیکی استخدام می کند؛ تا به خوبی به کشور خدمت نمایند.

آقای راشد اطمینان داد که در آینده های نزدیک در ولایت پکتیا مرکز امتحانات الکترونیکی همچنان افتتاح میگردد تا اینکه داوطلبان بست های امارتی در پکتیا، بتوانند امتحان خویش را به آسانی سپری نمایند.

در این نشست، ملا مهر الله حماد والی پکتیا برگزاری همچو برنامه ها را مفید خوانده اضافه نمود که باید برای آموزش مسلکی کارکنان توجه زیادی صورت گیرد و از کارکنان خواسته شود در مسئولیت های محوله خویش با اخلاص، صداقت و ایمانداری کار کنند.
نشست با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز شد و با دعای خیر خاتمه یافت.