فیصله‌های عمده بورد عالی تصمیم گیری ریاست جمهوری

بورد عالی تصمیم گیری ریاست جمهوری در پنج جلسهٔ نوبتی فیصله های عمده ذیل را اتخاذ نمود:

- وزارت اطلاعات و فرهنگ توظیف گردید، تا ترمیم آبدات تاریخی ساحه تپه مرنجان را ‏شامل پلان نموده و فلم مستند از زندگی‌نامه محمد ظاهر شاه بابای ملت را با هماهنگی رادیو تلویزیون ملی تولید نماید.

- پیشنهادات کمیته تجلیل از روز ملی بیرق منظور گردید که بر اساس آن وظایف مشخص به وزارت ها و ادارات ذیدخل سپرده شد.

- وزارت‌های مالیه و عدلیه به منظور نهایی سازی چارچوب حقوقی صندوق مالی توظیف گردیدند.

- نهادهای امنیتی جهت اتخاذ تدابیر لازم غرض تأمین امنیت شاهراه پلخمری سمنگان توظیف شدند.‏

- از صدور قطعنامه مردم شریف ولایت کندز در خصوص حفظ و توسعه ارزش‌های جمهوریت و تامین صلح عادلانه، سرتاسری و دائمی تمجید و ابراز امتنان صورت گرفت و نهادهای مربوطه برای تطبیق مطلبات مردم کندز موظف گردیدند.

- به منظور نظارت مؤثر از عرضه خدمات صحی در شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها و مراکز صحی، وزارت صحت‌عامه تحت نظر ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری موظف گردید، تا سیستم جامع معلومات صحی را انکشاف دهد.

- سکرتریت مبارزه با فساد اداری موظف گردید، تا گزارش‌های تحقیقی و ‏دستآوردهای حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری را در جلسه شورای عالی ‏حاکمیت قانون ارائه نماید.‏

- سکرتریت مبارزه با فساد اداری موظف گردید، تا طرح دریافت و پی‌گیری شکایت‌های اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری را در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه ‏نماید.‏

- شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی موظف گردید تا در قسمت تعیین سرنوشت محصلان شش نهاد تحصیلی طبی لغو شده، به اساس فیصله کابینه اقدام نماید.

- وزارت شهرسازی و اراضی موظف گردید، تا طرح انکشافی منطقه صحرا باغ شهر خوست را در روشنایی پلان انکشافی استراتژیک خوست، در جلسه شورای عالی توسعه شهری ارائه نماید.

- پیشنهادات کمیته نظارت بر تطبیق میکانیزم تخلیه و بارگیری کالاهای تجارتی و ترانزیتی با پاکستان و بازگشایی نقاط مرزی انگور هده پکتیکا و خرلچی پکتیا منظور گردید و تمام ادارات موظف گردیدند تا تصامیم و فیصله‌های کمیته ‏را عملی نمایند.

- وزارت مالیه و کمیسیون‏ اصلاحات اداری و خدمات ملکی موظف گردید‏، تا طرح تحکیم سواحل دریایی آمو را بعد از ابراز نظر تخنیکی به شورای ‏عالی آب، اراضی و توسعه شهری ارایه نماید.‏

- وزارت شهر سازی و اراضی توظیف شد، تا طرح موضوع تهیه زمین برای دفتر یوناما را بعد از هماهنگی به ریاست ‏جمهوری ارائه نماید.‏

- پیشنهاد کمیسیون حل منازعات در رابطه به توظیف هیئتی از اشخاص بانفوذ، ‏جهت حل اختلاف میان اقوام عیدوخل و ساکنان منطقه کوه قروغ ولایت کابل منظور گردید و هیئت مؤظف شد، تا تمام ابعاد قضیه را مورد بررسی قرار داده و ‏از منازعه به وجود آمده جلوگیری و گزارش خویش را توأم با پیشنهادات ‏مشخص به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال نماید.‏

- والیان موظف گردیدند تا رهبری و فعال سازی کمیتۀ ‏ولایتی محافظت صرافان را شخصا به عهده گرفته و از اجراآت خویش هر ۱۵ روز به ریاست جمهوری گزارش نمایند.

- به منظور رسیدگی به اعتراض وضع جریمه تاخیر بالای شرکت ساختمانی الهاشم، هیئت مختلط غرض بررسی موضوع توظیف گردید.

- غرض ایجاد تسهیلات در بنادر کشور، تشکیل کارگروه مختلف جهت ایجاد هماهنگی منظور گردید.

- وزارت شهرسازی و اراضی، شاروالی کابل، وزارت مالیه و بانک ملی غرض ابراز نظر برای توسعه ساحه جاده نادر پشتون در چارچوب طراحی شهر کابل، توظیف گردید