تمام ادارات دولتی تا ده روز آینده اسناد ثبت دارایی مقامات خویش را تحویل دهند

جلسۀ هماهنگی ثبت و اشاعه دارایی مقامات ادارات دولتی به ریاست داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار شد.
در این جلسه که معینان و نمایندگان شماری از وزارت ها و ادارات حضور داشتند، در مورد اهمیت ثبت و اشاعه دارایی مقامات دولت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
داکتر محمد رفیع پوپل افزود که ثبت و بررسی دارایی کارمندان دولت یکی از اولویت های اساسی حکومت بوده، چون مبارزه با فساد یکی از تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی می باشد.
عبدالودود بشریار رئیس ثبت و بررسی دارایی در مورد اهمیت، ارقام ثبت شده اسناد و مشکلات در قسمت ثبت و اشاعه دارایی مقامات دولتی معلومات ارایه نمود.
در اخیر این جلسه تصمیم بر آن شد که تمام ادارات دولتی تا ده روز آینده فورمه ها و اسناد ثبت دارایی مقامات ادارات خود را به ریاست ثبت و دارایی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری فرستاده و رئیس دفتر و منابع بشری ادارات خود را به حیث نماینده به این ریاست معرفی نمایند.