جلسه تعقیبی هدایات مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون وضعیت صادرات از مسیر راه لاجورد و ایجاد تسهیلات برگزار شد

جلسه تعقیبی هدایات مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون وضعیت صادرات از مسیر راه لاجورد و ایجاد تسهیلات در این عرصه از طرف واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردید.
در این جلسه که نمایندگان وزارت های خارجه، صنعت و تجارت، ترانسپورت و مالیه حضور داشتند، در خصوص تسهیل امور مربوط به راه لاجورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
نماینده وزارت خارجه اقدامات خود را در مورد فعال سازی مسیر راه لاجورد، اقدامات انجام شده در خصوص حل مشکلات ویزه و ترانزیت و عقد موافقت نامه‌ها با کشورهای ذیدخل را شریک نمود.
همچنان نماینده وزارت صنعت و تجارت، در مورد تسهیل صادرات از مسیر راه لاجورد، فرصت های موجود، چالش های فراروی استفاده از راه لاجورد را شریک ساخته و بیان داشت که ستندرد نبودن محموله های تجاری تاجران افغان، تناژ بلند و عدم آشنایی رانندگان به زبان از جمله مشکلات عمده در این بخش می باشند.
نماینده وزارت مالیه در مورد پیشرفت ها به منظور ایجاد تسهیلات در بنادر و سرحدات جهت تسهیل انتقالات از مسیر راه لاجورد صحبت نموده افزود که به منظور حل مشکلات در این عرصه اقدامات جدی صورت گرفته است.
در اخیر جلسه تصمیم بر آن شد که وزارت ترانسپورت برنامه های آموزشی لازم برای رانندگان را روی دست گیرد، وزارت خارجه مشکل ویزه و ترانزیت را حل و وزارت مالیه تسهیلات لازم را در بنادر کشور مساعد سازد. همچنان فیصله صورت گرفت که کمیتۀ کاری مشخص به منظور بررسی مشکلات موجود، ایجاد گردد.