معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور با تاجران و اعضای اتحادیه قالین فروشان دیدار نمود

شماری از تاجران و اعضای اتحادیه قالین فروشان در دیدار با داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری، مشکلات و پیشنهادات شان را در زمینه چگونگی صادرات قالین و هماهنگی در مورد تقویت بیشتر صنعت قالین در کشور مطرح نمودند.
معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری پس از شنیدن مشکلات و پیشنهادات تاجران قالین، راجع به اقدامات اخیر حکومت در رابطه به فراهم آوری سهولت ها برای صادرات قالین معلومات ارائه کرده گفت که در مورد طرح ایجاد پارک های صنعتی قالین در تمام ولایات کشور، کار جریان دارد و همچنان در بندر چابهار، سهولت های بیشتر برای صادارات کشور فراهم گردیده است.
آقای پوپل ایجاد دفتر برای تاجران، گدام اقلام صادارتی، ایجاد نمایندگی یکی از بانک ها برای انتقال پول، کاهش تعرفه ها و سایر سهولت ها را از جمله موارد یاد کرد که حکومت در همکاری با کشور های ذیدخل توانسته است تا شرایط بهتر را برای تاجران مساعد سازد.