برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد

برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد

برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور به هدف آشنایی در بخش های تدارکاتی، برای 40 کارکن معاونیت ها و ریاست های مختلف دفتر عمومی مقام ریاست الوزراء، آغاز شد.

این برنامه که روز یک شنبه (14 شعبان المعظم/6 حوت) در تالار ریاست تدارکات ملی برگزار شده بود با تلاوت قرآن کریم آغاز شد و برای اشتراک کنندگان در بخش های مختلف تدارکاتی برای چهار آموزش داده خواهد شد.

مولوی محمد داؤد محمدی، رئیس منابع بشری دفتر عمومی مقام ریاست الوزراء در افتتاح "برنامه آموزشی" در مورد برنامه مذکور معلومات ارائه نموده و افزود که فرصت خدمت در اختیار امارت اسلامی افغانستان قرار گرفته است و مسؤلین باید از فرصت موجود برای خدمت مردم، استفاده اعظمی نمایند.

در این "برنامه چهار روزه" توسط استادان انستیتوت تدارکات ملی در بخش های تدارکاتی برای کارکنان آموزش داده می شود.