دهمین نشست کابینه؛ کار اعمار کمپلکس امراض سرطان و قلبی آغاز میگردد

دهمین نشست کابینه؛ کار اعمار کمپلکس امراض سرطان و قلبی آغاز میگردد
دهمین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان به رهبری رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن آخند، روز دوشنبه (20جمادی الاول/13قوس) برگزار شد که در آن در مورد برخی از موضوعات بحث و تصامیم اتخاذ گردید.

جلسه با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز شد، پس از آن به هیئتی متشکل از ادارات مربوطه وظیفه سپرده شد، جهت اعمار کمپلکس طبی معیاری به منظور تشخیص و درمان امراض سرطان و قلبی، کار تشخیص زمین عملی گردد.

همچنین، در این نشست، در مورد تقویت و معیاری سازی "مطبعه های صکوک" بحث صورت گرفته و در این راستا به ادارات مربوطه جهت اقدامات لازم، سفارش صورت گرفت.

در این جلسه کابینه، در مورد طرح ساخته شده پیرامون افزایش موتر های دست راسته تصمیم گرفته شد که طرح یاد شده دقیق بازنگری گردد تا تطبیق آن در انجام موثریت داشته باشد.

در جلسه، به مراکز نظامی و در شماری از ولایات که از نیرو های خارجی تجهیزات طبی باقی مانده است؛ در مورد آنها سفارشات لازم سپرده شد تا به مراکز صحی فعال انتقال و نگهداری و از آن استفاده خوب صورت گیرد.

نشست با دعای خیر به پایان رسید.