رئیس عمومی انسجام امور شاروالی ها با سخنگوی دفتر "یوناما" در کابل دیدار نمود

رئیس عمومی انسجام امور شاروالی ها با سخنگوی دفتر "یوناما" در کابل دیدار نمود

حاجی عبدالقاهر فیروز رئیس عمومی انسجام امور شاروالی های ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز دوشنبه (20 جمادی الاول/ 13 قوس) در دفتر کاری خویش، با آقای محمد حسن سخنگوی دفتر سازمال ملل (یوناما) در کابل، دیدار نمود.
در این دیدار، آقای محمد حسن سخنگوی دفتر "یوناما" در کابل از برقراری امنیت سرتاسری در افغانستان استقبال نموده گفت، موجودیت و فعالیت های شورا های مشورتی و مردمی در چوکات ریاست انسجام امور شاروالی ها موثر است و اینگونه فعالیت ها می تواند جهت حسابدهی شفاف به مردم و تحکیم حکومتداری خوب امر مهم باشد.

در همین حال، حاجی عبدالقاهر فیروز رئیس عمومی انسجام امور شاروالی های ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان از همکاری دوامدار دفتر سازمان ملل در کابل در خصوص فعالیت های بشر دوستانه قدردانی نموده گفت، ریاست عمومی انسجام امور شاروالی های اداره امور همواره روی برنامه و پلان های تمرکز می‌نماید که در آن، سهم مردم بارز بوده و همچنان در قسمت آبادانی کشور مردم سهیم باشند.

در اخیر، سخنگوی دفتر یونما در کابل این نشست را آغاز جلسات بعدی و بر تداوم همکاری های دو طرف در خصوص فعالیت های بشردوستانه خواند.