یک باب اپارتمان به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

یک باب اپارتمان به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان یک باب اپارتمان را که در ناحیه پانزدهم شهر کابل - شهرک شیخ زاهد (عرب ها) موقعیت دارد بعد از بررسی به مالک اصلی آن تسلیم نمود.

امروز شنبه (۴ جمادی الاول – ۲۷ عقرب)
مولوی لعل محمد برهانی، یکی از مسؤلین ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمين امارت می‌گوید که ریاست یادشده بعد از بررسی امروز یک باب اپارتمان را از افراد غیر مسؤل رها نموده و به مالک اصلی آن تسلیم کردیم.

خليل الله، باشنده اصلی ولایت غزنی مالک اصلی اپارتمان مذکور از تلاش و بررسی ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین اداره امور امارت اسلامی افغانستان اظهار قدردانی نموده و در حضور وکیل گذر، نیروهای امنیتی حوزه پانزدهم پولیس و مسؤلین اپارتمان خویش را تسلیم شد.

ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت ریاست عمومی اداره امور با هماهنگی نهاد های امنیتی تلاش نموده است تا حق به حقدار برسد و بعد از حاکمیت دو ‌باره امارت اسلامی افغانستان در حدود 117 باب منزل را به مالکان اصلی آنها سپرده است.