جلسۀ به منظور هماهنگی و تعقیب هدایت جلالتمآب رئیس جمهور در مورد ایجاد فضای موثرو مفید برای حکومتداری دیجتالی برگزار گردید

جلسۀ به منظور هماهنگی و تعقیب هدایت جلالتمآب رئیس جمهور در مورد ایجاد فضای موثرو مفید برای حکومتداری دیجتالی برگزار گردید

جلسۀ به منظور هماهنگی و تعقیب هدایت جلالتمآب رئیس جمهور کشور در مورد ایجاد فضای موثرو مفید برای حکومتداری دیجتالی به ریاست داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردید.

در این جلسه مشاور حقوقی مقام عالی ریاست جمهوری، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، رئیس عمومی اداره احصائیه مرکزی، رئیس افغان پوست، رئیس عمومی اداره اترا، رئیس عمومی تلویزیون ملی، نماینده وزارت تحصیلات عالی، نماینده شورای امنیت ملی و شماری از استادان پوهنتون پولی تخنیک شرکت نموده بودند.

داکتر فضل محمود فضلی در مورد دیجیتل سازی خدمات حکومتی صحبت نموده و هدف از حکومتداری دیجیتالی را ایجاد شفافیت در ارائه خدمات عامه خواند.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر روی هدایت جلالتمآب رئیس جمهور و چگونگی تطبیق آن، فیصله صورت گرفته‌ تا ادارات مربوطه باید مشخص نماید که منابع بشری تکنالوژی در چه حد و سیستم های موجود تکنالوژی معلوماتی ادارت کدام ها می باشد. همچنان، مشخص گردد که کدام ادارات تا کنون از تذکره های برقی استفاده می نمایند.

به همین ترتیب، باید ظرفیت استادان و محصلین پوهنتون های خصوصی و دولتی در بخش تکنالوژی معلوماتی مشخص گردد و همچنان، باید ظرفیت تکنالوژی معلوماتی سکتور خصوصی در همکاری با ادارات مربوطه مشخص و بخاطر رفع خلاهای قانونی مسوده قوانین را ترتیب گردد.