جلسۀ به منظور ثبت و بررسی دارائی‌های مقامات عالی رتبه دولتی برگزار شد

جلسۀ به منظور ثبت و بررسی دارائی‌های مقامات عالی رتبه دولتی برگزار شد

جلسۀ به منظور ثبت و بررسی دارائی مقامات عالی رتبه دولتی به ریاست داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه که معین‌ها و شماری از روسا منابع بشری وزارت‌ها شرکت نموده بودند، در مورد اهمیت ثبت و بررسی دارائی‌های مقامات بلند پایه حکومت بحث نموده و تصمیم گرفته شد، تا وزارت‌ها لیست تعینات جدید مقامات بلند رتبه خویش را در جریان یک هفته و تمام فورمه‌های ثبت دارایی‌های آنان در جریان یک ماه به اداره ثبت و بررسی دارائی‌ها بسپارند.