جلسۀ تعقیبی به منظور انتقال حق استفاده موازی ۱٨٫۵ جریب زمین دولتی جهت احداث سویچ استیشن برق گازی توسط غضفر گروپ از طرف واحد تسیهل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردی

جلسۀ تعقیبی به منظور انتقال حق استفاده موازی ۱٨٫۵ جریب زمین دولتی جهت احداث سویچ استیشن برق گازی توسط غضفر گروپ از طرف واحد تسیهل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردی

جلسۀ تعقیبی به منظور انتقال حق استفاده موازی ۱٨٫۵ جریب زمین دولتی جهت احداث سویچ استیشن برق گازی توسط غضفر گروپ از طرف واحد تسیهل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردید.
در این جلسه نماینده گان وزارت شهرسازی و اراضی، شرکت برشنا، اداره تنظیم خدمات انرژی و غضنفر گروپ شرکت نموده بودند. در اخیر این جلسه تصمیم گرفت که تفاهمنامه سه جانبه به منظور انتقال حق استفاده زمین میان وزارت شهرسازی و اراضی، شرکت برشنا و اداره تنظیم خدمات انرژی عقد گردد.