مولوی سیف الدین تائب: سپردن مسؤلیت به اهل آن باعث پیشرفت کشور می‌شود

مولوی سیف الدین تائب: سپردن مسؤلیت به اهل آن باعث پیشرفت کشور می‌شود
اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا مراحل امتحان الکترونیکی نزدیک به دو صد بست خالی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی را آغاز نمود.
نشستی به همین مناسبت امروز یکشنبه (25صفرالمظفر/19سنبله) در تالار جلسات سلطان محمود غزنوی اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد که مولوی سیف تائب معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور و شماری از رؤسا و مسؤلین اشتراک داشتند.

در این جلسه مولوی سیف الدین تائب، گفت: واگذاری مسؤلیت به اهل آن باعث پیشرفت و افتخار کشور می‌شود که روی همین دلیل، امارت اسلامی برای نامزد های بست های خالی زمینه برگزاری امتحان شفاف را مساعد می‌کند.

آقای تائب افزود که در پروسه امتحان یاد شده هیچ گونه دستکاری از سوی انسان‌ها صورت نمی‌گیرد و فقط کسانی که از طریق این امتحان واجد شرایط هستند، می‌توانند به بست های خالی راه یابند.

در همین حال، مولوی غلام حیدر شهامت، رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی گفت: جهت اطمینان از شفافیت و تأمین عدالت؛ بست های خالی مربوط این اداره به رقابت آزاد گذاشته شده است که برای صدها تن زمینه کار را مساعد می‌سازد.
مسؤلین اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور می‌گویند: پس از حاکمیت امارت اسلامی این اداره تقریبا از (25هزار) تن در وزارتخانه ها و ادارات مختلف امارت اسلامی امتحان اخذ نموده و یا نظارت کرده اند.
این اداره همچنان در دو سال گذشته 3440 سوال جدید را برای امتحان الکترونیکی آماده کرده است.

در اخیر از جریان برگزاری امتحان الکترونیکی بازدید گردیده و برنامه با دعای خیر به پایان رسید.