جلسه اداری هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور برگزار شد

جلسه اداری هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور برگزار شد
جلسه اداری‌ هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور به رهبری مولوی سیف الدین تائب، معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور با اشتراک روئسای ریاست‌های مختلف اداره امور و واحد جانبی آن برگزار شد. در این جلسه در کنار پیگیری فیصله‌های نشست گذشته، روی شماری از موضوعات فیصله صورت گرفت.

امروز شنبه (24 صفرالمظفر/18 سنبله) در جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور به کمیته تشکیل شده از نمایندگان شماری از ریاست‌ها به رهبری ریاست انسجام امور کابینه و کمیسیون‌های عالی وظیفه سپرده شد تا فعالیت کارشناسان ریاست عمومی اداره امور را به اساس یک طرزالعمل از نزدیک نظارت نموده و راه حل مشکلات موجود را دریابند.
همچنان در این جلسه در مورد حفظ اسناد مربوط ریاست اسناد و ارتباط ریاست عمومی اداره امور تصامیم لازم اتخاذ شد.
جلسه با تلاوت قرآن‌کریم آغاز و دعای خیر پایان یافت