در یک هفته، سه باب منزل به صاحبان اصلی آن سپرده شد

در یک هفته، سه باب منزل به صاحبان اصلی آن سپرده شد
امروز یکشنبه (5 صفرالمظفر/29 اسد) ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت ریاست عمومی اداره امور، یک باب منزل را بعد از بررسی به صاحب اصلی آن سپرد که براین اساس در یک هفته گذشته سه باب منزل به صاحبان اصلی آن سپرده شده است.
این منزل دو طبقه‌یی در وزیر اکبر خان حوزه دهم شهر کابل، سرک سیزدهم موقعیت دارد که قبل از فتح اتباع خارجی بود و باش داشتند و بعد از آن توسط مجاهدین مراقبت میشد که توسط ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت به صاحب اصلی آن سپرده شد.
مولوی لعل محمد برهانی یکی از مسؤلین ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت ریاست عمومی اداره امور گفت: منزل مذکور بعد از فتح توسط مجاهدین نگهداری میشد که بعد از بررسی اکنون به صاحب اصلی آن سپرده شد.
فیض الدین فرزند سجاءالدین، مالک خانه، باشنده اصلی ولایت قندهار از سپردن خانه از امارت اسلامی سپاسگزاری نموده و افزود که منزل مذکور قبل از فتح نزد خارجی ها بود که بعد از آن توسط مجاهدین نگهداری میشد و اکنون دو باره تسلیم داده شد.
قابل یاداوری است که ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت ریاست عمومی اداره امور با وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات برای رها سازی منازل شهر کابل و ولایات و تسلیم نمودن آن‌ها به مالکان اصلی‌آن به شکل مشترک کار میکنند که تا اکنون در حدود 100 حویلی بررسی شده و به صاحبان اصلی آن سپرده شده است. و این سومین منزلی است که در یک هفته گذشته به صاحب اصلی آن سپرده شده است.